Проект ОПАК 2: ГД Гражданска въздухоплавателна администрация сключи договор с рег.№ 13-32-27/27.01.2014 год . за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператвина програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги

Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" сключи   договор с рег.№ 13-32-27/27.01.2014 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператвина програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД "ГВА" чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги".  

26.03.2014 г. Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни" в изпълнение на договор № 13-32-27/27.01.2014 г. "Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД "ГВА" чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

28.04.2014 г. Въпроси и отговори

На 09.05.2014 г. от 11,00 часа в сградата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в района на летище София на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел” № 1, ет. 2, зала 207 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката  „Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни“, в изпълнение на договор № 13-32-27/27.01.2014 г. - „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги“,     осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

На 30 май 2014 г. се състоя пресконференция по повод стартирането на проект на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха журналисти от различни медии, които се запознаха със съдържанието на проекта. В своите публикации те отразиха колко важен и навременен е този проект, тъй като ще отговори на нарастващите потребности на гражданите от една страна, и бизнеса – от друга.

30.05.2014 г. Отваряне на ценовите оферти от комисията по ЗОП

На 03.06.2014 г. от 18,00 часа в сградата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, адрес: София, бул. "Брюксел" № 1, ет. 2, зала 207 ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-27/27.01.2014 г., финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги“. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Днес, 16 юни 2014 г., след успешно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се сключи договор между ГД „ГВА” и „Джи Ди Би Сол” АД с предмет „Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни”. Договорът е с продължителност 11 месеца и е в изпълнение на договор № 13-32-27/27.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На 16.06.2014 г. започна изпълнението на Дейност 2 "Анализ и проектиране" от проекта по ОПАК с предмет: "Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни" в изпълнение на договор № 13-32-27/27.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на Дейност 2 Изпълнителят следва да разработи Аналитичен доклад от анализ на правното и текущо състояние на административните услуги, които ще се реализират в рамките на проекта и Техническа спецификация за разработка и доработка на софтуерни модули.

На 25.09.2014 г. успешно приключи работата по Дейност 2 "Анализ и проектиране" от проекта по ОПАК с предмет: „Усъвършенстване на администрацията, чрез предоставяне на качествено и съвременно обслужване на заинтересованите страни" в изпълнение на договор № 13-32-27/27.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.