Възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за нуждите на ГД ГВА

Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

Възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива – бензин А-95Н до 44 400 (четиридесет и четири хиляди и четиристотин) литра и на  гориво за дизелови двигатели  до 20 000 ( двадесет  хиляди) литра за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, чрез бензиностанции, с карти за покупка на горивата

Решение за публикуване goriva.pdf (223.83 KB)