Вие сте тук

Възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за нуждите на ГД ГВА

Дата на създаване на електронната преписка: 
17.11.2014
Наименование: 

Възлагане на обществена поръчка за доставка на гориво за нуждите на ГД ГВА

Възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива – бензин А-95Н до 44 400 (четиридесет и четири хиляди и четиристотин) литра и на  гориво за дизелови двигатели  до 20 000 ( двадесет  хиляди) литра за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, чрез бензиностанции, с карти за покупка на горивата

Решение за публикуване goriva.pdf (223.83 KB)