Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач

Номер
01
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността - чл. 3

Изисквания, процедури, инструкции:

Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи и други съотносими документи

Необходими документи:

  1. Заявление по Приложение № 1 от Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи и други съотносими документи
  2. Декларация по Приложение № 4 от Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи и други съотносими документи
  3. Информация за оценка на финансовата годност по Приложение № 5 – първоначално издаване на оперативен лиценз
  4. платена такса 

Начини за подаване на документи:

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

1 500.00 лв.Нормативно основание - чл.126а от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

Три месеца от предоставяне на всички необходими документи, съгласно чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Безсрочен с периодично потвърждаване

Издаван документ:

Оперативен лиценз