Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач

Номер
01
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Изисквания, процедури, инструкции:

чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008

Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи и други съотносими документи

Необходими документи:

Заявление съгласно Приложение № 1 от ПК-10 Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи и други съотносими документи

Начини за подаване на документи:

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

1 500,00 лв.
Чл. 126а, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

Не по-късно от три месеца след представянето на цялата необходима информация

Издаван документ:

Оперативен лиценз