Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Номер
05
№ на услугата в Регистър на услугите
2226
Отговорен отдел

Нормативно основание:

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, Глава втора.

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Приложение I.

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Изисквания, процедури, инструкции:

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - ATPL

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (A)

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (H)

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - PPL

Необходими документи:

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Заявление за определяне на проверяващ за проверка на уменията  и издаване на свидетелство за летателна правоспособност/квалификация за полети по прибори (IR) съгласно PART-FCL

или

Заявление за издаване на национално свидетелство за любител  пилот на СлВС (NPPL(M))

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL:
40,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС:
4,00 лв.
Чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

За свидетелство за летателна правоспособност на пилот по част FCL: 30 дни за Част I на заявлението и след получаване на отчетната форма от проверяващия 30 дни за Част II на заявлението.

За национално свидетелство за любител  пилот на СлВС: 30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност