Първоначално издаване на свидетелство за летателна правоспособност на пилоти и определяне на проверяващ

Номер
05
Отговорен отдел

Описание:

От пилотите се изисква да притежават свидетелство за правоспособност на пилот. В свидетелството за летателна правоспособност на пилот се посочват предоставените на пилота права. То може да бъде изменяно, за да се добавят или отнемат права.

Нормативно основание:

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 21

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 3

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с - чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 1, чл. 32 ал. 3; чл. 33; чл. 37

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/395 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета – чл. 3а

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1976 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета – чл. 3а

Изисквания, процедури, инструкции:

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - ATPL

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (A)  

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - CPL (H) 

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - PPL

Необходими документи:

  1. Заявление за определяне на проверяващ за проверка на уменията  и издаване на свидетелство за летателна правоспособност/квалификация за полети по прибори (IR) съгласно PART-FCL
  2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението
  3. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

40.00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни – за Част I на заявлението и след получаване на отчетната форма от проверяващия 30 дни за Част II на заявлението

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за летателна правоспособност на пилот е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност на пилот