Първоначално издаване на сертификат на одобрени организации за обучение на пилоти

Номер
10
Отговорен отдел

Описание:

Издаването на сертификат за одобрение на организация за обучение удостоверява дали състоянието или компетенциите на заявителя съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните права в областта на теоретичното и летателното обучения и по отношение на преподавани дисциплини, курсове и извършване на летателни упражнения.

Нормативно основание:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с - чл. 2, т. 8

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 24

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 10а, т. 1

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 33, т. 1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/395 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2018 година за определяне на подробни правила за въздушните операции с аеростати в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета – чл. 3г

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1976 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2018 година за определяне на подробни правила за експлоатацията на планери в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета – чл. 3г

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.

Заявление за одобрение на организации за обучение / Application for approved training organisations

Приложение 1. Списък на курсовете за обучение / Appendix 1 List of training courses

Приложение 2. Списък на инструкторите / Appendix 2 List of instructors

Приложение 3. Списък на летищата, които ще се използват / Appendix 3 List of airports that will be used 

Приложение 4. Списък на въздухоплавателните средства, които ще се използват за обучение / Appendix 4 List of aircraft that will be used for training

Приложение 5. Списък на тренажорите, които ще се използват за обучение / Appendix 5 List of simulators that will be used for training

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

900, 00 лв. 

Нормативно основание - чл. 124, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

90 дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Сертификатът на одобрена организация за обучение е безсрочен, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. и Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година;. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/395 от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година

Издаван документ:

Сертификат