Издаване на свидетелство за одобрение на организация за обучение

Номер
10
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, Глава пета, раздел I

Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Част- ORA

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.

Заявление за одобрение на организации за обучение / Application for approved training organisations

Приложение 1. Списък на курсовете за обучение / Appendix 1 List of training courses

Приложение 2. Списък на инструкторите / Appendix 2 List of instructors

Приложение 3. Списък на летищата, които ще се използват / Appendix 3 List of airports that will be used 

Приложение 4. Списък на въздухоплавателните средства, които ще се използват за обучение / Appendix 4 List of aircraft that will be used for training

Приложение 5. Списък на тренажорите, които ще се използват за обучение / Appendix 5 List of simulators that will be used for training

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

900, 00 лв. 
Чл. 124, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

90 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Сертификат