Издаване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване

Номер
15
Отговорен отдел

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/373 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011;

НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях;

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО
НАЦИОНАЛЕН НАДЗОРЕН ОРГАН НА ДАНО И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РП
Процедура 1 Наръчник ННО

Необходими документи:

Заявление, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи. Прилагат се всички документи описани в Наредба № 26/2012

Начини за подаване на документи:

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• Чрез Система за електронен обмен на съобщения

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, чл.116а)

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство