Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване

Номер
34
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), чл. 16г., ал. 2, т. 9, буква а), б), в) и г).

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002, Раздел 11, т. 11.1 и т. 11.4;

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1998 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, т 11.3 и т. 11.5.1;

Изисквания, процедури, инструкции:

1. Процедура за сертифициране на персонал по авиационна сигурност, изменение 01 от 12.2019 г.

2. Процедура за сертифициране на инструктори по авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване в Република България от 06.03.2019 г.

3. Процедура за сертифициране на национални одитори, инспектори и служители по вътрешен контрол на качеството от 28.11.2019 г.

Необходими документи:

1. Приложение 1 и Приложение 1.1 към Процедура за сертифициране на персонал по авиационна сигурност;

2. Приложение 1  към Процедура за сертифициране на инструктори по авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване в Република България ;

3. Приложение 1 към  Процедура за сертифициране на национални одитори, инспектори и служители по вътрешен контрол на качеството;

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, чл. 117, ал. 2, ал. 3, ал. 4;

Срок за предоставяне на услугата:

В срок от 1 месец от датата на завършване на изпита, ГД ГВА изпраща сертификат за компетентност.

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Сертификат за компетентност