Изменение или продължаване срока на валидност на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи или на разрешително за високорискови специализирани търговски операции

Номер
51
Отговорен отдел

Описание:

При промяна в или продължаване на срока на валидност на свидетелство и/или разрешително на авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни операции, промяната следва да бъде отразена в свидетелството и/или разрешителното.

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 3, ал. 3, т. 2

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - §. 1, чл. 5, ORO.SPO.110

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 16а, т. 7

Необходими документи:

 1. Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.
 2. Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 3. Приложение №1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 4. Приложение №2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 5. Приложение №3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 6. Приложение №4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 7. Приложение №5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 8. Приложение №6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции
 9. Допълнително за трансгранична високорискова специализирана търговска операция:
 • Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.
 • Стандарти оперативни процедури
 • Оценка на риска

    10. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

1 . 1500.00 лева - за изменения свързани с:

 • Разширяване обхвата
 • Разширяване вида на провежданите операции
 • Разширяване географската зона за опериране
 • Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство
 • Вписване или издаване, или премахване на специални одобрения
 • Промяна на името, адрес, данни за контакт на Оператора

2. 180.00 лева - за издаване на свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност “авиохимическа работа”

 • Разширяване географската зона за опериране
 • Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство
 • Вписване или издаване, или премахване на специални одобрения
 • Промяна на името, адрес, данни за контакт на Оператора

3. Няма такса за изменения свързани с:

 • Вписване/заличаване на поредно въздухоплавателно средство към/от наличния флот
 • Промяна на  ръководния състав на Оператора

Нормативно основание:

1. Чл. 125, ал.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

2. Чл. 126, ал.1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

1. 30 работни дни от предоставяне на всички необходими документи за изменения свързани с:

 • Разширяване обхвата
 • Разширяване вида на провежданите операции
 • Разширяване географската зона за опериране
 • Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство
 • Вписване или издаване, или премахване на специални одобрения
 • Промяна на името, адрес, данни за контакт на Оператора
 • Вписване/заличаване на поредно въздухоплавателно средство към/от наличния флот
 • Издаване на трансгранична високорискова операция
 • Одобрение на ново издание или ревизии на ръководства и/или процедури на сертифицирани организации извън случайте при първоначално сертифициране, изменения и надзор

2. 10 работни дни за изменения свързани с:

 • Промяна на  ръководния състав на Оператора

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за авиационен оператор е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. и на приложимите регламенти.

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор

Приложения
Приложение Размер
Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 94.3 KB
Приложение № 1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 86.96 KB
Приложение № 2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.57 KB
Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 80.69 KB
Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 77.56 KB
Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.02 KB
Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 200.04 KB