Изменение или продължаване срока на валидност на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани авиационни работи

Номер
51
№ на услугата в Регистър на услугите
637
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.

Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/

Прилагат се всички документи, описани в заявлениетои в приложенията.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

1 500,00 лв. 
Чл. 125, ал.3 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

180, 00 лв. - за издаване на свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност “авиохимическа работа”
Чл. 126, ал.1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 работни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Национално свидетелство за авиационен оператор (НСАО)

или

Разрешително за високорискови специализирани операции

Приложения
Приложение Размер
Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 94.3 KB
Приложение № 1 „Описание на експлоатацията“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 86.96 KB
Приложение № 2 „Списък на лицензирания персонал в оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.57 KB
Приложение № 3 „Характеристика на оператора“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 80.69 KB
Приложение № 4 „Форма за одобрение на Ръководен персонал (SPO ФОРМА 4)“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 77.56 KB
Приложение № 5 „Базово летище/площадка“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 73.02 KB
Приложение № 6 „Декларация на отговорния ръководител“ към Заявление за разрешително/национално свидетелство /високорискови специализирани операции/ 200.04 KB