Първоначално издаване на национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства – NPPL(M)

Номер
05а
№ на услугата в Регистър на услугите
3273
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 3, Глава III

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - §. 3, чл. 2, Приложение I

Изисквания, процедури, инструкции:

Инструкции за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност - PPL

Необходими документи:

Заявление за издаване на национално свидетелство за любител  пилот на СлВС (NPPL(M))

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата

4,00 лв.
Чл. 117ж, ал.3 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства