Информация за изпълнението на договор за ОП

Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване

с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" със следните дейности:
1. Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие.
2. Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие.
3. Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги.
4. Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри.

 

Информация, подадена в АОП: aop.pdf (229.41 KB)

 

Плащания /съдържанието е в съответствие с изискванията на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП/ AIP.xlsx (10.43 KB)

Техническо предложение, ценово предложение и договор  docs.zip (965.38 KB)