Вие сте тук

Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА

Дата на създаване на електронната преписка: 
06.07.2015
Наименование: 

Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА

Информация за изпълнена ОП:

Плащания /съдържанието е в съответствие с изискванията на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП/ :  Siela.xlsx (10.18 KB)

Техническо предложение, ценово предложение и договор със Сиела Ciela.zip (2.8 MB)