Поръчката е с обект Доставка на технологично оборудване и лицензи за нуждите на ГД ГВА

Вид
Публични покани до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

Информация за изпълнена ОП:

Плащания /съдържанието е в съответствие с изискванията на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП/ :  Siela.xlsx (10.18 KB)

Техническо предложение, ценово предложение и договор със Сиела Ciela.zip (2.8 MB)