На основание чл.101 а и чл. 101 б от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на технологично оборудване и лицензи" по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014г.

Вид
Публични покани до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

04.06.2015 г.

Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 45-01-230/14.05.2015 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „Повишаване качвството на предоставяните on-line електронни услуги чрез надграждане на  16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" doc_04062015.pdf (1.23 MB)

 

30.04.2015 г.

На основание чл.101 „а“ и чл. 101 „б“ от Закона за обществените поръчки Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) отправя покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г.

Публична покана  document2.pdf (226.55 KB)

и приложени към нея:


Документация за възлагане: Documentation.doc (461 KB)
Методика: Metodika.doc (131.5 KB)
Техническо задание: Tech_zadanie.doc (376.5 KB)