ГД Гражданска въздухоплавателна администрация сключи договор с рег.№ 12-32-9/26.11.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ по проект Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване". Проектът бе представен в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІІ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, Подприоритет 3.2 Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост, бюджетна линия BG 051PO002/12/3.2-03

Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" сключи   договор с рег.№ 12-32-9/26.11.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператвина програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване". Проектът бе представен в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна  среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG 051PO002/12/3.2-03  

Резюме на проекта dogovor12_32_9CAA.pdf (95.32 KB)

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника” в изпълнение на договор № 12-32-9/26.11.2012 г. - „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

 Въпроси и отговори


Оповестяване на ценовите оферти

Във връзка с провеждана от ГД ГВА обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника” в изпълнение на Договор №12-32-9/26.11.2012 г. - „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", разработване на нови модули и тяхното интегриране в единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лицензии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, информираме, че оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 08.11.2013  г. в 17.00 ч. в зала 207 на сградата на ГД ГВА  в района на Летище София, бул. «Брюксел», № 1.»