Проект ОПАК 3

Номер в РОП
661250
Вид
Обществени поръчки до 14.04.2016 г.
Дата на публикуване

15.04.2015 г.

Обявление за възложена поръчка 661250 (Директива 2004/18/ЕО): document.pdf (292.71 KB)

Възстановени гаранции за участие Varnati_garancii_OPAC3.pdf (30.04 KB)

09.04.2015 г.

Договор с Ей Ай Пи ДЗЗД Dogovor_s_AIP_DZZD.pdf (490.12 KB)

Договор с Ей Ай Пи ДЗЗД - Приложение 1 Техническа спецификация Dogovor_s_AIP_DZZD___priloj_1_Tehn_spec.pdf (1.32 MB)

Договор с Ей Ай Пи ДЗЗД - Приложение 2  Техн. предложение Dogovor_s_AIP_DZZD___priloj_2_Tehn_predl.pdf (423.22 KB)

Договор с Ей Ай Пи ДЗЗД - Приложение 3 Ценово предложение Dogovor_s_AIP_DZZD___priloj_3_Cenovo_predl.pdf (74.68 KB)

25.03.2015 г.

Решение № 04-23-9 от 25.03.2015 г. обявяване на класирането Reshenie_klasirane.pdf (137.56 KB)

24.03.2015 г.

Протокол 4 на Комисията по заповед № 45-01-75 от 02.2015 г. Protokol_4.pdf (108.91 KB)

20.03.2015 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки комисията информира, че на 24.03.2015г. от 11.00 часа в сградата на ГД „Гражданска въздушна администрация", намираща се на бул. „Брюксел" № 1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:  „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Работата на комисията по ЗОП

На 25.02.2015 г. от 11,00 часа в сградата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в района на летище София, 1540 София, бул. „Брюксел" № 1, ет. 2, зала 207 започна работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

05.03.2015 г. Действията на комисията доведоха до създаването на Протокол 1 на Комисията по заповед № 45-01-75 от 02.2015 г. -   Protokol_1_.pdf (522.97 KB)

18.03.2015 г. Протокол 2 на комисията по заповед № 45-01-75 от 02.2015 г.  1_Protokol_2.pdf (110.96 KB)

20.03.2015 г. Протокол 3 на комисията по заповед № 45-01-75 от 02.2015 г.  Protokol3.pdf (8.03 MB)

23.02.2015 г. Стартира работата на комисията по ЗОП

На 25.02.2015 г. от 11,00 часа в сградата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в района на летище София, 1540 София, бул. „Брюксел" № 1, ет. 2, зала 207 ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет на поръчката „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Решение за промяна  АОП /Решение № 04-23-7 от 23.02.2015 г. за промяна на Решение №04-23-39 от 13.12.2014 г./ -  re_enie_za_promqna23022015.pdf (230.93 KB)


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


30.01.2015  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да ви информираме, че е в  ход процедура по обжалване  на  Решение № 04-23-39/13.12.2014 г. на ГД ГВА за „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", възлагана в изпълнение на Проект № 13-31-36/07.04.2014 г. „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие" финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    objalvane30012015.pdf (213.8 KB)

Възложителят ще приема оферти до крайния срок за подаване на офертите 02.02.2015г. - 17.00ч., обявен в решение за промяна № 04-23-40 от 23.12.2014 г. Предвид това се отлага датата за отваряне на офертите, като датата и часа за отваряне ще бъдат допълнително съобщени чрез  публикуване в секция "Профила на купувача", достъпен на интернет страницата на възложителя.


23.12.2014    Променена документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка  docs_promiana.rar (2.2 MB)

Решение за промяна, АОП reshenie_promqna_23.12.2014.pdf (237.4 KB)


13.12.2014    Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкаGVA_13122014_final.rar (2.77 MB)

по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво"

по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. между Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК - Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III Качествено обслужване и развитие  електронното управление, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", проект с наименование „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие"

Решение АОП      reshenie.pdf (227.31 KB)

Обявление АОП   objavlenie.pdf (379.46 KB)


28.10.2014     

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да ви информираме, че с Решение 04-23-32/28.10.2014 процедурата по ЗОП с предмет „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво", финансирана по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. между ГД ГВА и ОПАК, и предмет на производство КЗК-1070/29.09.2014 г. на КЗК, е прекратена.

Решение за прекратяване на процедурата doc_sign_new.pdf (222.16 KB)


Във връзка с открито производство в Комисията за защита на конкуренцията по жалба срещу решенията на Главния директор на ГД ГВА за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги и достигане до 4-то ниво", финансирана по договор № 13-31-36/07.04.2014 г. между Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и Министерство на финансите, управляващия орган на ОПАК Дирекция „Оперативна програма Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Приоритетна ос ІІІ Качествено обслужване и развитие на електронното управление, Подприоритет 3.1. Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление, проект с наименование „Повишаване на качеството на предоставяните онлайн услуги до достигане на 4-то ниво на развитие.", информираме всички заинтересовани, че процедурата е временно спряна.


28.08.2014      Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво"  28082014.rar (2.52 MB)

1_Техническа спецификация
2_Административна справка
3_Декларация чл.47 ал.9
4_Списък сходни договори
5__Списък технически лица  
6_Декларация чл.55 ал.7  
7_7A_Декларация за подизпълнители
8_Декларация приемане условията на договора
9_Срок на валидност на офертата
10_Tехническо предложение
11_Ценово предложение
12_ декларация чл. 106-107
13_декларация конфликт интереси
14_Договор_GVA
15_Metodika
Указания за подготовка на оферти
Решение за промяна на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение АОП   
Обявление АОП 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ