ГД ГВА е внедрила Система за управление на качеството, в съответствие с ISO 9001:2015

photo

 ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" е внедрила Система за управление на качеството, спрямо изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2015

 Обхватът на сертификацията на ГД ГВА

Контролни и административни функции на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Р България.
Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на министъра на транспорта съгласно Закона за гражданското въздухоплаване.
Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

  Политика и цели по качество  

Стратегическата цел на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е да осигури провеждането на единна държавна политика в областта на гражданското въздухоплаване и аеронавигационното обслужване, съответстващо на политиката на ЕС и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда от ръководството на ГД "ГВА" в следните аспекти:

  • безопасност и сигурност;
  • управление на въздушното движение
  • екологични норми и безопасни условия на труд;
  • икономическа политика и защита на потребителите.
Приложения