На вниманието на авиационните субекти чиято дейност е под контрола/надзора от компетентността на отдел „Авиационна сигурност“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С цел облекчаване на административната тежест както в администрацията, така и за заинтересованите страни – субектите на контрол/надзор от страна на „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) и ползвателите на административните услуги предоставяни от дирекцията, ГД ГВА е в непрекъснат процес на модернизация на процесите в администрацията и техническите средства, с които те се обезпечават.
В тази връзка още през месец януари 2022 г. на официалната интернет страница на ГД ГВА е пуснат в експлоатация Документен портал за електронно подаване на документи (Е-портал). В самата дирекция от години е внедрен електронен документооборот, при който документите се създават и разписват електронно.
През тази година осигурихме създаването на допълнителен модул на Документния портал на ГД ГВА – отделен вход, който препраща постъпилите документи в отделен от общия поток на документооборота модул, предназначен за авиационните субекти, чиято дейност е под контрола/надзора от компетентността на отдел „Авиационна сигурност“. Подаваните към нас до момента от съображения за сигурност (поради чувствителността на информацията) документи на хартиен носител като: писма, програми за сигурност и обучение, оценки на риска, планове с коригиращи действия, планове за АНН, одобрения, планове и отчети по ВКК, документи за сертификация, документи (доклади) от одити, инспекции и др. мониторингови дейности, свързани с авиационната сигурност, могат да бъдат подавани от вас електронно – като електронни документи по смисъла на Законът за електронните документи и електронните удостоверителни услуги (ЕДЕУУ) и Законът за електронното управление (ЗЕУ). Това ще доведе до ускоряване на процеса по обработка на тези документи – преглед, изготвяне на становища, одобрения, издаване на сертификати и др., в т.ч. и до намаляване на финансовия и времеви ресурс и за двете страни за пощенски, куриерски услуги, консумативи и други такси.
Във връзка с гореизложеното апелираме да се възползвате от създадената специално за вас техническа възможност и да подавате електронно документи, като когато документите са от компетентността на отдел „Авиационна сигурност“, моля да използвате втория вход на Документния портал на ГД ГВА с име: “Електронен портал АС“. Всеки потребител може да се възползва от Е-портала на ГД ГВА, по всяко време на денонощието. Отчитайки необходимостта поради изискванията на нормативната уредба да се ползва Квалифициран електронен подпис (КЕП), сме се постарали да направим портала максимално лесен и достъпен за използване:
- Порталът не изисква предварителна регистрация;
- Порталът не изисква инсталация на компоненти за подписване;
- Порталът не изисква извършване на сложни настройки;
Достатъчно е електронният подпис да бъде инсталиран съгласно инструкциите на доставчика и потребителят може да подава документи през портала.
Документният портал на ГД ГВА дава възможност на потребителите да подават документи в общ размер до 5 GB. Решението за размер от 5 GB бе взето след анализ на размера на постъпващите документи и може да бъде увеличен, ако в хода на работата се установи, че съществува такава необходимост.
При възникнали затруднения и въпроси в работата ви с Е-портала, може да ни пишете на електронна поща [email protected], за да можем да ги отстраним своевременно.
Подробни указания за работата с портала може да намерите на официалната ни интернет страница в заглавната лента – „Е-портал“ – „Указание за ползване“, на адрес https://www.caa.bg/bg/category/725/19633.
Електронно можете да подавате и документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) поддържана от Министерство на електронното управление (МЕУ). Указания за работа със ССЕВ може да намерите на официалната интернет страница на системата, както и на официалната интернет страница на ГД ГВА в раздел „Административно обслужване“, „Подаване на документи в ГД ГВА чрез ССЕВ“, на адрес: https://www.caa.bg/bg/category/631/18248.
 

Щастлива, успешна и ползотворна 2024 година.