Наредба № 3 от 25.05.2009 г.

за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

 

Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят отговорностите и задълженията, основните изисквания за аварийно-спасителното, противопожарното и медицинското осигуряване на полетите в района на гражданските летища и редът за извършване на аварийно-спасителни работи независимо от собствеността и ползването на летището.

 (2) Предмет на аварийно-спасителното осигуряване в летищата са:

 1. аварийните ситуации с въздухоплавателни средства (ВС), възникващи при:

 а) авиационно произшествие на летището и в неговия район;

 б) авиационен инцидент в полет;

 в) авиационен инцидент на земята;

 г) актове на незаконна намеса;

 2. аварийните ситуации, нямащи отношение към ВС, като:

 а) пожар в района на летището;

 б) актове на незаконна намеса;

 в) природни бедствия и крупни производствени аварии;

 3. произшествията, изискващи медицинска помощ.

 (3) Класификацията на авиационните инциденти е дадена в приложение № 1.

Чл. 2. (1) С тази наредба се определят мероприятията в случай на аварийна ситуация на района на летището и околностите му в радиус 5 кm от контролната точка на летището, наричани по-нататък "зона на отговорност".

 (2) Наредбата се прилага за гражданските летища, летищата със съвместно ползване и вертолетните площадки.

Чл. 3. (1) Наредбата се отнася до лицата, службите, органите и организациите за аварийно-спасително осигуряване на територията на гражданските летища за обществено ползване, както следва:

 1. летищна администрация (съответно летищните администрации на летищата със съвместно ползване);

 2. летищен оператор;

 3. орган за обслужване на въздушното движение, отговарящ за въздушното пространство в района на летището, по-нататък наричан накратко "орган за обслужване на въздушното движение" (орган за ОВД);

 4. противопожарна служба на летището;

 5. аварийно-спасителна служба на летището;

 6. полицейска служба, разположена на летището;

 7. летищна служба за сигурност;

 8. медицинска служба на летището.

 (2) Летищният оператор на гражданско летище, което не е за обществено ползване, изпълнява изискванията по тази наредба, осигурявайки по подходящ начин дейността на лицата и службите, участващи в аварийно-спасителните дейности.

Чл. 4. (1) Аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища обхваща противопожарното и медицинското осигуряване и включва дейности за....