Наредба № 7 от 14.01.1999 г.

за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Заявления по Наредба 7

 

НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските
въздухоплавателни средства в Република България

Обн. - ДВ, бр. 9 от 02.02.1999 г.; в сила от 01.03.1999 г.; изм. и доп., бр. 80 от 03.10.2006 г.; изм., бр. 7 от 24.01.2014 г.; доп., бр. 85 от 03.11.2015 г.; доп., бр. 55 от 12.07.2019 г.; изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г.; изм. и доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.; изм., бр. 96 от 02.12.2022 г. с Решение № 3868 от 20.04.2022 г. на ВАС по а. д. № 5801 / 2021 г. и Решение № 10773 от 24.11.2022 г. на ВАС по а. д. № 5382 / 2022 г.

Издадена от министърa на транспорта

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) (1) С тази наредба се определят условията и редът за вписване и отписване на въздухоплавателни средства (ВС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху ВС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.

Чл. 2. Всички обстоятелства, свързани с учредяването на право на собственост върху гражданско ВС, и всички промени, свързани с прехвърляне правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни или облигационни права и учредяването на вещни тежести, подлежат на вписване в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България.

Чл. 3. (1) Всяко физическо или юридическо лице, което придобива или отчуждава права върху ВС или учредява вещни тежести, е длъжно да уведоми Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

(2) Сделките по ал. 1 имат действие спрямо трети лица след вписването им в регистъра.

Чл. 4. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическото лице, което придобива или губи права върху ВС.

Чл. 5. (1) Гражданско ВС не може да изпълнява полети във въздушното пространство на Република България и във въздушното пространство на която и да е друга страна, ако няма удостоверение за регистрация, не носи националните и регистрационните знаци или те не съответстват на посочените в удостоверението за регистрация знаци.

(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.

Чл. 6. Удостоверенията за регистрация на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

Чл. 7. (1) Въздухоплавателно средство може да бъде вписано в регистъра само на една страна.

(2) Въздухоплавателно средство, вписано в чужд регистър, може да бъде вписано в регистъра на Република България, след като бъде отписано от чуждия.

(3) Вписването на българско гражданско ВС в чужд регистър не поражда никакви правни последици, ако не бъде отписано от регистъра на Република България по реда, установен в тази наредба.

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 7 от 14.01.1999 г. 176.41 KB