Наредба № 7 от 14.01.1999 г.

за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Заявления по Наредба 7

 

НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските
въздухоплавателни средства в Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., Д В, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от
1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., доп.,
бр. 85 от 3.11.2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., бр. 92 от 27.10.2020 г.,
доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.

Раздел I
Общ и положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за вписване и отписване на въздухоплавателни средства (В С) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Р епублика България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху ВС.
(2) (И зм. – Д В, бр. 7 от 2014 г.) И зискванията на тази наредба не се прилагат за В С, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.
Ч л. 2. Всички обстоятелства, свързани с учредяването на право на собственост върху гражданско В С, и всички промени, свързани с прехвърляне правото на
собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни или облигационни права и учредяването на вещни тежести, подлежат на вписване в регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства на Република България.
Ч л. 3. (1) (Д оп. – Д В, бр. 92 от 2020 г.) Всяко физическо или юридическо лице, което придобива или отчуждава права върху В С или учредява вещни тежести, е
длъжно да уведоми Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна
администрация".
(2) Сделките по ал. 1 имат действие спрямо трети лица след вписването им в регистъра.
Чл. 4. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическото лице, което придобива или губи права върху ВС.
Ч л. 5. (1) Гражданско В С не може да изпълнява полети във въздушното пространство на Р епублика България и във въздушното пространство на която и да
е друга страна, ако няма удостоверение за регистрация, не носи националните и регистрационните знаци или те не съответстват на посочените в удостоверението
за регистрация знаци.
(2) О граничението по ал. 1 не се отнася за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен
балон без товар, привързан балон и хвърчило.
Ч л. 6. (Д оп. – Д В, бр. 92 от 2020 г.) У достоверенията за регистрация на гражданските В С, вписани в регистъра на Р епублика България, се издават от
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
Чл. 7. (1) Въздухоплавателно средство може да бъде вписано в регистъра само на една страна.
(2) Въздухоплавателно средство, вписано в чужд регистър, може да бъде вписано в регистъра на Република България, след като бъде отписано от чуждия.
(3) Вписването на българско гражданско В С в чужд регистър не поражда
никакви правни последици, ако не бъде отписано от регистъра на Р епублика
България по реда, установен в тази наредба.
 

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 7 от 14.01.1999 г. 164.04 KB