Наредба № 11 от 05.05.1999 г.

за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

 

Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 24.06.1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., бр. 88 от 24.10.2014 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел I

Предели на действие и органи

 

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 34 от 2007 г., изм., бр. 88 от 2014 г.) С тази наредба се осигуряват мерки на национално ниво за прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (Регламент № 923/2012) (ОВ L 281 от 2012 г.), стандартите и препоръките от Анекс 11 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) за обслужване на въздушното движение в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Условията и редът за обслужване на въздушното движение в части от въздушното пространство по чл. 2, ал. 1, т. 1, за които Република България е делегирала отговорност за организиране и осигуряване на обслужване на въздушното движение, се определят съгласно тази наредба, освен ако друго не е предвидено по силата на международни договори и споразумения за делегиране на отговорност за организиране и осигуряване на обслужването на въздушното движение.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Обслужвано гражданско въздушно пространство на Република България е въздушното пространство:

 1. над територията на страната и териториалните води, в което Република България осъществява суверенни права, с изключение на:

 а) забранените зони;

 б) активираните опасни зони;

 в) активираните ограничени зони.....