Наредба № 14 от 15.10.2012 г.

за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване

 Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 7.11.2012 г., изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2014 г., изм., бр. 51 от 7.07.2015 г.

 ЧАСТ ПЪРВА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТИЩАТА

 

 ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕ

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Раздел I

Общи условия

 

Чл. 1. (1) Тази наредба определя стандартите, условията и изискванията към:

 1. данните, които се обявяват за летищата;

 2. физическите характеристики на летищата;

 3. ограничаването и отстраняването на препятствията;

 4. визуалните аеронавигационни средства на летищата;

 5. визуалните средства за обозначаване на препятствията;

 6. визуалните средства за обозначаване на зоните за ограничено използване;

 7. оборудването и инсталациите на летищата;

 8. аварийните и други служби на летището;

 9. ограничаване на въздействието на летището върху околната среда.

 (2) Спецификациите за цветове на наземните аеронавигационни светлини, маркировките, знаците и таблата са посочени в приложение № 1, освен когато в тази наредба не е посочено друго.

 Раздел II

Кодово обозначение на летище

 

Чл. 2. (1) В съответствие с характеристиките на самолетите, за които е предназначено даденото летище, се използва кодово обозначение, съдържащо кодов номер и буква.

 (2) Кодовото обозначение се състои от два елемента:

 1. първият елемент е номер, зависещ от разчетната за типа самолет дължина на летателната писта;

 2. вторият елемент е буква, основаваща се на разпереността на крилата на самолета или разстоянието между външните колела на основния колесник.

 (3) Кодовата буква и номерът на кодовото обозначение на летището, които са избрани за целите на проектирането на летище, се определят според характеристиките на самолета, за който се оразмеряват летищните съоръжения, като първо се определят самолетите, за които е предназначено летището, а след това се определят двата елемента на кодовото обозначение.

 (4) Числата и буквите на кодовото обозначение на летището имат следните стойности, определени в таблица 1:

 1. кодовият номер за първия елемент се определя от колона 1 на таблица 1, като се избира кодовият номер, съответстващ на най-голямата стойност на разчетна дължина на летателното поле за типа самолети, за които е предназначена писта за излитане и кацане (ПИК);

 2. кодовата буква за втория елемент се определя от колона 3 на таблица 1, като се избира кодовата буква, която съответства на най-голямата разпереност или най-голямото разстояние между външните колела на основния колесник, в зависимост от това кое отговаря на по-висока кодова буква на самолетите, за които е предназначено съоръжението.

 (5) За летателните площадки, разположени на земната повърхност по отношение повърхностите за ограничаване на препятствията, маркировка, указателни знаци и аварийно-спасително и противопожарно осигуряване, се прилагат изискванията за летища с кодови обозначения съгласно таблица.........

Приложения