Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация

Montreal Convention (1971), ратифицирана с Указ № 15 на Държавния съвет от 15.01.1973 г. - ДВ, бр. 6 от 19.01.1973 г. Обн., ДВ, бр. 45 от 11.06.1974 г. В сила за България от 24.03.1973 г.