Норми за летателна годност за одобряване на енергиен агрегат - спомагателни силови установки на въздухоплавателни средства (JAR-APU)