Култура на справедливост

Съгласно Чл. 2, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 376/2014 за докладване анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, "култура на справедливост" ("just culture") означава култура, в която операторите или други лица, действащи на предна линия, не се наказват за действия, бездействия или взети от тях решения, съответстващи на техния опит и обучение, но не се проявява търпимост към грубата небрежност, умишлените решения и разрушителни действия. На основание чл. 8, ал. 5 (нова ДВ, бр. 60 от 2021г.) от закона за гражданското въздухоплаване ГД ГВА е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 376/2014 за докладване анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване. 

Във връзка с изпълнението на ангажиментите на ГД ГВА като компетентен орган по Регламент (ЕС) № 376/2014 и в частност - по отношение на чл. 16, параграф 12 от същия, от отношение спазване на принципа "култура на справедливост", въздухоплавателните организации и работещия в тях персонал могат да изпращат до ГД ГВА предложения, сигнали и жалби по установения ред за подаване на предложения, сигнали и жалби публикуван на https://www.caa.bg/bg/category/631/2580 включително по ел. поща дo [email protected]