Вашите права

Обезщетение и/или помощ в случай на отказан достъп до борда, отмяна или закъснение съгласно Регламент (ЕО) 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004, относно правата на пътниците в случай на отказан достъп на борда, отменяне (анулиране) или дълго закъснение на полет, и за отмяна на Регламент (ЕИО) 295/91.

Правата на пътниците включват:

  • Информация относно правата им;
  • Оказване на нужната помощ на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания;
  • Връщане на сумите по билета или премаршрутиране в случай на отмяна и правото на връщане на сумите по билета в случай на закъснение над 5 часа;
  • Грижи, съобразно условията и обезщетение в случаите на голямо закъснение, отмяна или отказан достъп до борда;
  • Подаване на жалба

Багаж

Отговорностите на въздушните превозвачи относно пътниците и техния багаж са разписани в Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999 г.  Конвенцията се прилага при международните превози, но много страни ползват това законодателство и за вътрешни превози. Нейните разпоредби се прилагат и при полети в рамките на Европейския съюз, тъй като те са транспонирани в неговото законодателство - Регламент  (ЕО) 889/2002 относно  отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия.

Съгласно Монреалската конвенция отговорността на въздушните превозвачи в случаите на щети по багажа е ограничена до 1131 Специални тиражни права (СТП) на пътник, освен ако няма сключена допълнителна застраховка за багаж.

Жалбата може да бъде подадена до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до опериращия  въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.

В случаите за загубен, закъснял и/или повреден багаж можете да се обърнете към Европейския потребителски център (ЕПЦ), разположен в страната Ви: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Жалбите се подават в следните срокове:

Повреден багаж - трябва да подадете жалба незабавно след откриване на повредата на съответното летище и да Ви бъде издаден протокол за нея от компетентната служба на летището, както и се свържете с въздушния превозвач не по-късно от 7 дни от датата на получаване на багажа.

Закъснял багаж - не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът Ви е предоставен.

Загубен багаж - няма ограничение за времето, но е препоръчително да подадете искът след изтичане на  21 дни, когато багажът вече се счита за загубен.

Прозрачност на цената на билета

Въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1008/2008  относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността:

„Достъпните за масовия потребител въздухоплавателни тарифи и такси, предлагани или публикувани под всякаква форма, включително по Интернет, за въздухоплавателни услуги от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът, включват приложимите за тях условия. Крайната цена, която трябва да се заплати, се посочва винаги и включва приложимите въздухоплавателни тарифи или такси, както и всички приложими данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, които няма как да бъдат избегнати и които могат да се предвидят към момента на публикуването. Освен посочване на крайната цена, се посочва най-малко следното:

а) въздухоплавателните тарифи или такси;

б) данъци;                  

в) летищни такси; и

г) други такси, допълнителни такси или тарифи, като например свързани със сигурността или горивото;

в случаите, когато елементите от букви б), в) и г) са добавени към въздухоплавателните тарифи или такси. Незадължителните ценови добавки се съобщават по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на всеки процес на резервация, като приемането им от страна на потребителя се основава на „възможност за избор".

Въздушните превозвачи са законово задължени да информират пътниците относно правата им и за начина на подаване на жалба.

Какво трябва да направите в случай, че въздушния превозвач не е изпълнил своите задължения?

  • Първо трябва да се свържете с въздушния превозвач или летището, ако е по-удобно за Вас.
  • В случай, че не сте удовлетворен от действията им, можете да получите повече информация за Вашите права и за това как да подадете жалба към Националните органи за прилагане (NEB) на интернет страницата на Европейската комисия:
    http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
  • Можете да подадете жалбата си към съответния Национален орган за прилагане (NEB) или да попълните жалба on-line (при наличие на такава) на техния сайт. Друга възможност е да попълните формуляра за жалба на сайта на Европейската комисия и да го изпратите към съответния компетентен Национален орган (не на Комисията)

Забележка: Жалбите следва да се подават в страната, където е възникнал случая.

Повече информация можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/passenger-rights

или чрез Europe Direct

 00 800 6 7 8 9 10 11*

* Някой телефонни оператори не позволяват избиране на номера започващи с 00 800 или тези разговори се таксуват.

Тук ще намерите информация за връзка с Организациите за защита на потребителите на страните-членки на ЕС (за България това е Комисия за Защита на потребителите):

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Ново приложение за смартфони ще информира през лятото пътуващите за всички техни права

Приложения
Приложение Размер
ВАШИТЕ ПРАВА 1.12 MB