Законодателство

Монреалска конвенция за за уеднаквяване на някои правила за международен въздушен превоз от 1999 г.

Законодателство на EC:

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета 
от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91  
REGULATION (EC) No 261/2004
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91

 

ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА
Тълкувателни насоки за Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия, изменен с Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета(2016/C 214/04)

COMMISSION NOTICE
Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights and on Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents as amended by Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the Council 

Регламент (ЕО) № 1107/2006 Европейския Парламент и на Съвета
от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с  ограничена мобилност при пътувания по въздух

REGULATION (EC) No 1107/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air

Списък на въздушните превозвачи, които са обект на забрана за опериране на територията на ЕСair-safety-list_bg

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en