Обща информация

Оперативен лиценз се предоставя на търговец, който отговаря на условията на Глава II от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на ЕП и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността. Процедурата за предоставяне на оперативен лиценз е подробно описана в Част V на „ПК-10 Процедури по предоставяне, спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи”, издание 4/11.10.2022г., където са подробно описани условията, на които следва да отговаря въздушният превозвач и документите, които следва да представи. Процедурата по надзор и преразглеждане на оперативен лиценз е подробно описана в Част VIII на „ПК-10 Процедури по предоставяне, спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи”, издание 4/11.10.2022г., където са подробно описани условията, на които следва да отговаря въздушният превозвач и документите, които следва да представи.

Таксата, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТС, одобрена с ПМС № 81/2000 г., е както следва:

Съгласно чл. 126а, ал. 1 от Тарифа 5 - за издаване на оперативен лиценз на въздушен превозвач – таксата е в размер на 1500 лв.

Съгласно чл. 126а, ал. 2 от Тарифа 5 - за изменение на оперативен лиценз на въздушен превозвач – таксата е в размер на 450 лв.

Съгласно чл. 126а, ал. 3 от Тарифа 5 - за заверка на оперативен лиценз на въздушен превозвач – таксата е в размер на 1500 лв.

Срокът за предоставяне на оперативен лиценз на въздушен превозвач е съгласно изискванията на чл. 10 на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на ЕП и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

Издаване на лиценз на въздушен превозвач