Обща информация

Функционални задължения на отдел “Летателна годност на ГВС”

E-mail: [email protected] - за контакт по въпроси, отнасящи се до дейността на отдела, както и свързани със следните дейности:

  • Регистрация, пререгистрация, отписване на ВС от Регистъра на гражданските ВС;
  • Вписване, отписване и заличаване на залози за ВС, както вписване и снемане на запори по ДОПК;
  • Изготвяне на справки относно регистрацията и статуса на ВС.
  • Нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M/G, Part-M/F, Part-CAMO, Part-CAO, Part-147, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите.

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. относно признаване на образование за определяне нa минималния стаж  във връзка с 66.A.30(a)1.ii и 66.A.30(a)2.ii 

​​