Обща информация

Достъп до пазара

Предоставянето на въздухоплавателни услуги между държавите членки на Европейския съюз (ЕС) се осъществява при условията на вътрешния пазар и правните норми на Съюза. Съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 пазарът на въздухоплавателни услуги в ЕС е либерализиран и не съществуват ограничения за въздушния транспорт.

Регулирането на международните авиационни пазари със страните извън ЕС се извършва на базата на двустранни междуправителствени спогодби за въздушен транспорт, които гарантират пазарен дял на участващите въздухоплавателни предприятия. Разрешителният режим за достъп на въздушните превозвачи от държави членки на ЕС до националните пазари на страни извън ЕС е уреден с отделни двустранни междуправителствени споразумения.

Като държава членка на ЕС, Република България е страна по споразуменията между ЕС и държави извън ЕС (хоризонтални споразумения, споразумения за Общоевропейско авиационно пространство и всеобхватни споразумения). Тези споразумения допълват двустранните спогодби на държавите членки на ЕС като ги привеждат в съответствие с правото на ЕС, заместват двустранните спогодби изцяло или до степен, предвидена в съответното споразумение.

Отдел „Международно сътрудничество“ осигурява практическото прилагане на разпоредбите на споменатите двустранни междуправителствени спогодби и сключените от страна на ЕС споразумения, като организира и изпълнява дейности, свързани с достъпа до пазара на въздушни превозвачи.