Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ГД ГВА