Обща информация

Европейската програма Рамп Инспекции се отнася до извършването на инспекции на перона на ВС от трети страни (SAFA) или на оператори под регулаторния режим на страните-членки (SACA).

Програмата се регулира от Регламент (EU) No 965/2012 и се отнася за инспекции на ВС, за които има информация за наличие на несъответствия с приложимите стандарти за безопасност (международни или европейски), постъпила или от страна на страните-членки или чрез регулаторен анализ на централизираната база-данни на EASA. Рамп инспекциите могат да се провеждат също така и без наличието на каквито и да било съмнения. В такива случаи се провежда внезапна инспекция.

Правната рамка, приложима за програмата са следните документи :

 1. Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012;
 2. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ARO, consolidated version, issue 3, 28 July 2014; и
 3. Inspection Instructions on the Categorization of Ramp Inspection (SAFA/SACA) Findings – INST.RI.01/002 approved on 18 November 2015.

Програмата Рамп Инспекции заменя САФА програмата, като са определени два отделни нейни компонента:

 • SAFA, за ВС на оператори от страни, извън ЕС;
 • SACA, за ВС на оператори от ЕС (прилагат се европейските стандарти).

Във всяка страна, участваща в програмата, ВС или оператори под регулаторния режим на друга страна-членка или на страна, извън ЕС, би могло да бъде обект на перонна инспекция, като инспекцията включва полетните документи и наръчници, документите на екипажа, състоянието на ВС, наличие и състояние на задължителното аварийно оборудване за безопасност на пътниците. Приложимите стандарти за такива инспекции са:

 • Международните стандарти на ИКАО за ВС използвани от оператори от трети страни;
 • Съответните европейски изисквания за ВС използвани от оператори от страните-членки;
 • Стандартите на производителя, когато се инспектира техническото състояние на ВС; както и
 • Публикувани национални стандарти (напр. аеро-навигационни публикации (AIPs)), които са изискване към всички оператори, които ще летят за/от тази държава.

Инспекциите се провеждат в съответствие с процедура, която е една и съща за всички страни, участващи в програмата. Резултатът от тях е Доклад от извършена инспекция, публикуван също в единен формат.

В случаите когато се констатират значими по отношение на безопасността несъответствия, на оператора и на съответните авиационни власти (държавата на оператора или държавата на регистрация на ВС) се изпращат писма, изискващи съответните коригиращи действия, които да се предприемат не само към инспектираното ВС, но и по отношение на останалите ВС от флота на оператора. Данните от докладите за извършени инспекции са въвеждат в централизирана база-данни, която се поддържа от Европейската Агенция за безопасност в гражданското въздухоплаване.

Основните характеристики на програмата за рамп инспекции могат да бъдат обобщени както следва:

 • Приложението и от всичките страни-членки – всички страни от ECAC (страните-членки, страните, извън ЕС, както и тези, сключили работни споразумения с EASA);
 • Широко разпространение на резултатите от инспекциите посредством централизираната база от данни;
 • Подход от най-ниското – т. е. основата на програмата е конструирана на базата на инспекция на ВС;
 • Не-дискриминационен подход – задължението на всички страни, участващи в програмата инспектират не само ВС от трети страни, но и такива от страни-членки, на базата на европейските стандарти и изисквания.

48-те страни, участващи в програмата са Албания, Армения, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Черна Гора, Мароко, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Македония, Турция, Украйна, ОАЕ и Великобритания.

Рамп инспекциите се извършват от квалифицирани рамп инспектори по утвърдени процедури, публикувани в Наръчник на инспектора по наземни инспекции.

Air Safety Report (ASR) Forms are used as a data collection tool for tracking and trending within the Safety database. ASRs serve a Group effort to collect data resulting from any discovery, delay, event or mishap, in order to share and analyze information.

Air Safety Reports must be completed to report any occurrence which has a bearing upon the safety of company flight operations. ASRs must be submitted to SAFA Dpt. ; Operations Dpt. and Airwortwiness Dpt.

The information provided is confidential and will be used by the SAFA Dpt. at the Bulgarian DG CAA for the purpose of enhancing the level of flight safety of third-country operators.

Приложения
Приложение Размер
BG CAA Safety Report Form 1.47 MB
Passenger Complaint Form 68 KB