Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория