Приложение/Appendix № 4.3 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория