Приложение/Appendix № 4.4 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория