Приложение/Appendix № 4.5 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория