Докладване на авиационни събития

Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие, задължително уведомяват, не по-късно от 72 часа от възникването му, чрез електронната страница на адрес: 

https://e2.aviationreporting.eu/reporting

като задължително използват/спазват таксономията ADREP (Accident/Incident Data Reporting)

Опростена форма за докладване на събития в гражданското въздухоплаване

Опростената форма за докладване на събития е предназначена за:

  • Доброволно, включително анонимно докладване на събития в гражданското въздухоплаване от страна на граждани по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба 376 от 01.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия в гражданското въздухоплаване, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн. ДВ. бр. 31 от 14 април 2021 г.)
  • Докладване на събития по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) №  376/2014 за докладване, анализ и последващи действия в гражданското въздухоплаване - от малки организации в гражданското въздухоплаване без системи за управление на безопасността.
  • Докладване на събития, свързани със значително неправилна, повредена, неадекватна или подвеждаща информация.
Лица на борда на ВС: