Опростена форма за докладване на събития в гражданското въздухоплаване

Опростената форма за докладване на събития е предназначена за:

  • Доброволно, включително анонимно докладване на събития в гражданското въздухоплаване от страна на граждани по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба 376 от 01.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия в гражданското въздухоплаване, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн. ДВ. бр. 31 от 14 април 2021 г.)
  • Докладване на събития по смисъла на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) №  376/2014 за докладване, анализ и последващи действия в гражданското въздухоплаване - от малки организации в гражданското въздухоплаване без системи за управление на безопасността.
Лица на борда на ВС: