Как може Свидетелство за летателна правоспособност, издадено съгласно Приложение 1 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г. („Чикагска конвенция“), от трета държава, да бъде преобразувано

Отговор

Свидетелствата за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, се преобразуват или потвърждават от ГД ГВА при изпълнение на  изискванията  на Делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Описание на процеса по потвърждаване или преобразуване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, издадени от трети страни, може да намерите – тук

Отговорен отдел