Подмяна и/или преобразуване на свидетелство за правоспособност и/или атестация, издадено от трета държава

Номер
61
Отговорен отдел

Описание:

Валидността на свидетелство за правоспособност и вписан в него квалификационен клас, издадено от друга държава, се признава, ако притежателят отговаря на условията и се удостоверява чрез специално допълнение към свидетелството. От пилотите се изисква да притежават свидетелство за правоспособност на пилот. В свидетелството за летателна правоспособност на пилот се посочват предоставените на пилота права. То може да бъде изменяно, за да се добавят или отнемат права.

Нормативно основание:

Наредба No 39 от 23.04.2015 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж - чл. 2, т. 5, чл.3, ал.1

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 21

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 1, чл. 32, ал. 3; чл. 33; чл. 37

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 21, чл. 22

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011

Изисквания, процедури, инструкции:

Двустранно споразумение между Европейския Съюз и САЩ (EU - USA Bilateral Agreement), и прилежащите към него „Technical implementation procedures – licensing, (TIP-L)“

Необходими документи:

  1. Заявление за потвърждаване или преобразуване съгласно PART-FCL на свидетелство за правоспособност на пилот, издадено съгласно Приложение 1 на ИКАО
  2. Заявление за преобразуване, съгласно PART-FCL, на свидетелство за правоспособност на пилот, издадено съгласно приложение 1 на ИКАО от Федерална авиационна администрация (FAA) на САЩ
  3. За признаване и/или потвърждаване на свидетелства за правоспособност попадащи в обхвата на Наредба №1 от 16.01.2003 г. се подава заявление свободен текст, като се прилагат съответните документи описани в Наредбата
  4. Прилагат се всички документи описани в заявлението
  5. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

100.00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.7 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

В срок до 30 дни от подаване на заявлението, то се разглежда заедно с представените доказателства за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отправя запитване към компетентния орган, издал свидетелството за летателна правоспособност или атестация за потвърждаването им. След получаване в ГД ГВА на потвърждението и успешно полагане на теоретични изпити заявлението с придружаващите го документи се оценява. При положителна оценка в срок до 30 дни главният директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице издава свидетелство за летателна правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал.

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за правоспособност и/или атестацията са безсрочни, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година; Наредба № 1 от 16.01.2003 г

Издаван документ:

Свидетелство за летателна правоспособност