Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Номер
02
№ на услугата в Регистър на услугите
1472
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Изисквания, процедури, инструкции:

Кандидатът подава заявление (по образец) за извършване на търговски въздушен транспорт /САТ/ не по-късно от 90 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност.
Неговите документи ще бъдат разглеждани в съответствие с изискванията на Наредба 37 на МТ и бъдещата му оперативна дейност ще бъде оценявана в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година

Необходими документи:

Заявление OPS 01.00 и описаните в него документи

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и чрез портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

10 000,00 лв.
Чл. 125., ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията 

Срок за предоставяне на услугата:

90 работни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор (САО)

Приложения
Приложение Размер
ops_01.00_Заявление за САО 119.87 KB
ops_01.01 Приложение 1 към заявление 129 KB
ops_01.02 Приложение 2 към заявление 73.1 KB
ops_01.03 Приложение 3 към заявление 72.86 KB
ops_01.04 Приложение 4 към заявление 109.2 KB
ops_01.05 Приложение 5 към заявление 70.1 KB
ops_01.06 Приложение 6 към заявление 119.42 KB
ops_01.07 Приложение 7 към заявление 219.49 KB
ops_01.08 Приложение 8 към заявление 202.91 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 148.92 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 121.38 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 140.57 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 134.42 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 151.7 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 141.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 102.82 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 139.01 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 139.81 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 135.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 151.71 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 124.1 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 101.58 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 112.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 146.21 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 147.21 KB