Първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Номер
02
Отговорен отдел

Описание:

Авиационните оператори могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на свидетелство за авиационен оператор и оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Нормативно основание:

Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 19, ал. 1

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 30, т. б)

Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - §. 1, чл. 5, ARO.GEN.330

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 16а, т. 7

Необходими документи:

1. Заявление OPS 01.00, като приложи всички описани в него документи и приложенията към него:

·         ops_01.00_Заявление за САО        

·         ops_01.01 Приложение 1 към заявление  

·         ops_01.02 Приложение 2 към заявление  

·         ops_01.03 Приложение 3 към заявление  

·         ops_01.04 Приложение 4 към заявление  

·         ops_01.05 Приложение 5 към заявление  

·         ops_01.06 Приложение 6 към заявление  

·         ops_01.07 Приложение 7 към заявление  

·         ops_01.08 Приложение 8 към заявление

2. В зависимост от типа заявени операции се прилагат съответните заявления от долу изброените:           

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение         

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение        

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение         

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение  

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение         

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение  

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH  

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение       

·         ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

10 000,00 лв.

Нормативно основание - чл. 125, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

90 работни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за авиационен оператор е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. и на приложимите регламенти.

Издаван документ:

Свидетелство за авиационен оператор

Приложения
Приложение Размер
ops_01.00_Заявление за САО 119.87 KB
ops_01.01 Приложение 1 към заявление 129 KB
ops_01.02 Приложение 2 към заявление 73.1 KB
ops_01.03 Приложение 3 към заявление 72.86 KB
ops_01.04 Приложение 4 към заявление 109.2 KB
ops_01.05 Приложение 5 към заявление 70.1 KB
ops_01.06 Приложение 6 към заявление 119.42 KB
ops_01.07 Приложение 7 към заявление 219.49 KB
ops_01.08 Приложение 8 към заявление 202.91 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 OPS 02.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за RVSM одобрение 148.92 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 OPS 03.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за PBN одобрение 121.38 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 04.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ETOPS одобрение 140.57 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 OPS 15 00 ЗАЯВЛЕНИЕ за FSTD одобрение 134.42 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 OPS 05.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за LVO одобрение 151.7 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 OPS 06.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за MNPS одобрение 141.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 OPS 07.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за DG одобрение 102.82 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 OPS 08.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за NVIS одобрение 139.01 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 OPS 09.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HHO одобрение 139.81 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 OPS 10.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за HEMS одобрение 135.6 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 OPS 14.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за EFB одобрение 151.71 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 OPS 16.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за SET_IMC одобрение 124.1 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 12а OPS 20.00 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ FRMS 101.58 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 17.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за STEEP APPROACH 112.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 OPS 18.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за Short Landing одобрение 146.21 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 OPS 19.00 ЗАЯВЛЕНИЕ за ISA одобрение 147.21 KB