Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център

Номер
04
№ на услугата в Регистър на услугите
1247
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.

Прилагат се всички документи описани в Наредба № 27.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

900, 00 лв. 
Чл. 124, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Срок за предоставяне на услугата:

45 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство