Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център

Номер
04
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Изисквания, процедури, инструкции:

Необходими документи:

Придружително писмо, в което ясно са описани искането и детайлно описание на приложените документи.

Прилагат се всички документи описани в Наредба № 27.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

900, 00 лв. 
Чл. 124, ал.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Срок за предоставяне на услугата:

45 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство