Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Номер
06
№ на услугата в Регистър на услугите
382
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Изисквания, процедури, инструкции:

Първоначално издаване на следните свидетелства за правоспособност:

на борден инженер (F/EL);

на щурман (борден навигатор) (F/NL);

на борден радиооператор - (F/ROL);

на борден оператор (F/OL);

на борден съпроводител (F/CL).

Необходими документи:

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на членове на екипажа различни от пилоти

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

40,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство правоспособност