Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Номер
06
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Изисквания, процедури, инструкции:

Първоначално издаване на следните свидетелства за правоспособност:

на борден инженер (F/EL);

на щурман (борден навигатор) (F/NL);

на борден радиооператор - (F/ROL);

на борден оператор (F/OL);

на борден съпроводител (F/CL).

Необходими документи:

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на членове на екипажа различни от пилоти

Прилагат се всички документи, описани в заявлението.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление във фронт офисите на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

40,00 лв.
Чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство правоспособност