Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал – полетни диспечери

Номер
06б
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 2, т. 6

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност, потвърждаване и вписване на квалификационни класове - полетен диспечер
  2. Прилагат се всички документи, описани в заявлението
  3. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

40,00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията 

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за летателна правоспособност е безсрочно, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 16.01.2003 г.