Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери

Номер
07
Отговорен отдел

Описание:

Издаването на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери удостоверява дали компетенциите на заявителя съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните права по отношение на видове дейности и обслужвани типове ВС

Нормативно основание

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи - чл. 5, във връзка с Приложение ІІІ (част 66)

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност"- том II , Част 7

Необходими документи:

1. Заявления EASA Form 19

2. Оригинален AML, когато вече има издаден

3. Документи за покриване на базови знания:

- копие от Сертификат за обучение и изпити по всички приложими модули в ООИПТО по Част 147

или

- копие от Диплома за средно и/или висше образование, придружена със Справка за кредитиране и Сертификат за обучение и изпити по всички модули от Справката в ООИПТО по Част 147

Диплома за завършено висше образование – копие (за лица представящи диплома, издадена преди 01.01.2012 г. от Република България или диплома, издадена от държава различна от Република България)

Диплома за завършено средно образование – копие (за лица представящи диплома, издадена преди 01.01.2007 г. от Република България или диплома, издадена от държава различна от Република България)

4. Документи за прaктически опит

5. Документи за типово обучение

6. Документи за OJT

*при първи тип за катргорията/подкатегорията

7. Документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

100,00 лв. - първоначално издаване;

25,00 лв. - подновяване;

10,00 лв. - вписване на отметка

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

5 години от датата на издаване на свидетелството

Издаван документ:

Свидетелство за правоспособност за ТО на ВС - EASA Form 26

Забележка:

По аналогичен начин се предоставя услуга за издаване на национално свидетелство за ТО на ВС съгласно Наредба № 1 от 16.01.2003