Признаване и/или потвърждаване на свидетелство за правоспособност, издадено от трета държава

Номер
08
Отговорен отдел

Описание:

Валидността на свидетелство за правоспособност и вписан в него квалификационен клас, издадено от друга държава, се признава, ако притежателят отговаря на условията и се удостоверява чрез специално допълнение към свидетелството. От членовете на екипажа на гражданско въздухоплавателно средство, регистрирано в Република България се изисква да притежават свидетелство за правоспособност или атестация, издадени или признати от ГД ГВА. В свидетелството за летателна правоспособност на пилот се посочват предоставените на пилота права.

Нормативно основание:

Наредба No 39 от 23.04.2015 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж - чл. 2, т. 5

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 21

Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 32, ал. 1, чл. 32, ал. 3; чл. 33; чл.34; чл. 37

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 19, чл.27, ал.1, т.4

Делегиран Регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 година за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011

Необходими документи:

  1. Заявление за потвърждаване или преобразуване съгласно PART-FCL НА свидетелство за правоспособност на пилот, издадено съгласно Приложение 1 на ИКАО
  2. Прилагат се всички документи описани в заявлението
  3. Документ за платена такса

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

100.00 лв.

Нормативно основание - чл. 117а, ал.1, т.6 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни от предоставяне на всички необходими документи

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Свидетелството за правоспособност и/или атестацията са безсрочни, при условие че отговаря на изискванията на Наредба № 39 от 23.04.2015 г., Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година; Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година; Регламент (ЕС) 2018/395 на Комисията от 13 март 2018 година; Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1976 на Комисията от 14 декември 2018 година; Наредба № 1 от 16.01.2003 г.

Издаван документ:

Потвърждение – свидетелство