Издаване на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководители на полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

Номер
12
№ на услугата в Регистър на услугите
821
Отговорен отдел

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/340 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2015 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО Национален надзорен орган на ДАНО и Организации за обучение на РП процедура 5 Наръчник ННО

Необходими документи:

Приложение към ПРОЦЕДУРА № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА (УЧЕНИК) РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ /ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на СВИДЕТЕЛСТВО по Регламент (ЕС) 2015/340

или

Приложение към ПРОЦЕДУРА № 10:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КООРДИНАТОР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ И АСИСТЕНТ КООРДИНАТОР ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

Приложими такси по услуга Номер 12, № на услугата в Регистър на услугите 821, съгласно Тарифа 5, Чл. 117а

Таксата се заплаща съответно с подадените в заявлението заявки за административно действие.

При подаване на едно заявление с няколко административни действия (издаване+вписване+ потвърждаване и т.н.) таксата се заплаща сумарно съгласно приложимата комбинация от таблицата

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство