Издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Номер
13
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник ННО, Процедура № 7

Необходими документи:

1. Копие на документ за завършено образование съгласно наредба 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
2. Свидетелство/ва за завършен/и курс/ове
3. Протокол/и за успешно издържан изпит
4. Документ за платена такса
5. Декларация по ЗЗЛД
6. Други документи (заповеди и при необходимост други документи).

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията:
40,00 лв

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Свидетелство

Приложения
Приложение Размер
Заявление ATSEPL 47.26 KB