Издаване на свидетелство за преподавател към авиационни учебни центрове

Номер
14
№ на услугата в Регистър на услугите
1251
Отговорен отдел


Нормативно основание:

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Необходими документи:

1. Заявление в свободна форма описващо исканото одобрение в съответствие с изискванията на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове;
2. Приложени доказателства за компетентност съгласно изискванията на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове.

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи.

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

45 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение