Издаване на свидетелство за преподавател към авиационни учебни центрове

Номер
14
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Необходими документи:

1. Заявление в свободна форма описващо исканото одобрение в съответствие с изискванията на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове;
2. Приложени доказателства за компетентност съгласно изискванията на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

45 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение