Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища

Номер
18
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Наредба № 20 от 24.09.2021г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата - чл. 1, ал. 1, във връзка с; чл. 16

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора (дял „Летища“), том І „Административни процедури“, част 04 „Работа на инспекторите“: НИ 1-04-05-00 „Удостоверяване ЕГ летища“

Необходими документи:

Наръчник на инспектора\Том II Сертификационни процедури\Част 6. Удостоверяване на експл. годност\Глава 1. Заявление за Удостоверяване експлоатационната годност

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, чл.113, в зависимост от вида на летището

Срок за предоставяне на услугата:

Съгласно Наредба № 20 от 24.09.2021г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата - чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Удостоверение за експлоатационна годност