Одобряване на описание на организация за обучение на персонал за техническо обслужване на ВС

Номер
45
№ на услугата в Регистър на услугите
2334
Отговорен отдел

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи, Част-147

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 5; Глава 6

Необходими документи:

Придружително писмо и Описанието на ОИПТО

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Одобрение на ОИПТО с печат "Одобрено"