Одобряване на технически борден дневник

Номер
46
Отговорен отдел

Описание:

Техническият борден дневник е първоизточникът за технически и оперативни данни за всеки полет, който извършва въздухоплавателното средство. В бордния дневник се съдържа информация за конкретния полет, дефекти, неизправности и разход на гориво. В него могат да се записват дейности по техническото обслужване на въздухоплавателното средство, извършени между планираните посещения за техническо обслужване.

Нормативно основание:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи - чл. 3, ал. 1, във връзка с Приложение І, (Част М), точка М.А.306, б."б"

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II- Част 14, Глава 6 и Част-15, Глава 6

Необходими документи:

  1. Придружително писмо
  2. Описанието на Организацията
  3. Образец на ТБД

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

100,00 лв.

Нормативно основание - чл. 117г/ал. 1/т. 1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията

Начини за заплащане на услугата:

по банков път

чрез ПОС терминал в центровете за административно обслужване на ГД ГВА

Срок за предоставяне на услугата:

30 дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Безсрочно до следващата промяна

Издаван документ:

Одобряване на описанието на организацията с включена бланка на ТБД с печат "Одобрено"