Назначаване на S-Mode код (24 битов адрес на ВС)

Номер
48
Отговорен отдел

Описание:

За граждански въздухоплавателни средства, оборудвани с SSR (Secondary Surveillance Radar) транспондери с режим S Mode-S (24 битов адрес) за установяване на въздухоплавателно средство, идентификационния код се генерира от Гражданска въздухоплавателна администрация и предоставя на оператора.

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване – чл.16з т.3

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 1, Глава 6, КК 3, 4, 7 и 8

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на S-mode код за ВС (Form BG 2702)
  2. Декларация за защита на личните данни

* Назначеният S-Mode код се запазва за период от 6 месеца, в което време ВС трябва да бъде регистрирано.

Начини за подаване на документи:

• През портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА

• През единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)

• Със заявление в центровете за административно обслужване (ЦАО) на ГД ГВА

• Чрез лицензиран пощенски оператор

• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път:

Ниво III

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Срок на действие:

Безсрочно до промяна в идентификацията.

Издаван документ:

Писмо с назначен S-Mode код