Назначаване на S-Mode код (24 битов адрес на ВС)

Номер
48
№ на услугата в Регистър на услугите
2264
Отговорен отдел

Нормативно основание:

Закон за гражданското въздухоплаване, ал. 16з и във връзка с ICAO Док. 9871 – Технически изисквания за обслужване на Mode-S

Изисквания, процедури, инструкции:

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 1, Глава 6

Необходими документи:

Заявление за издаване на S-mode код за ВС

Начини за подаване на документи:

Във фронт офисите на ГД ГВА, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор и портал за електронно подаване на документи

Размер на таксата за услугата:

Няма

Срок за предоставяне на услугата:

30 календарни дни

Забележка: в случай, че са необходими допълнителни документи, нормативно определеният срок спира да тече от момента на уведомяването до момента на предоставянето им, удостоверено с регистрация в деловодството на ГД ГВА

Издаван документ:

Писмо с назначен код